امور مربوط به تاسیسات فاضلاب ساختمان به عنوان جزئی از فرآیند ساخت، با بخش مهمی از منابع و مصالح در ارتباط است. با داشتن نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان که به شکل استاندارد و مناسبی تهیه شده باشد، می توان اجرای بسیار دقیق تری را متصور شد.

همچنین دسترسی به این نقشه ها در مواقع ضروری که نیاز به جانمایی تاسیسات مختلف برای انجام امور تعمیر و سرویس هست، بسیار کمک کننده است.

در ادامه نقشه های متعددی از تاسیسات فاضلاب ساختمان ها در قالب تیپ های مختلف نشان داده می شود و در کنار این نقشه ها، مطالبی در خصوص نحوه قرائت نقشه فاضلاب و همچنین نحوه ترسیم آن، عنوان می شود.

برای دانلود این نقشه ها بر روی لینک های زیر کیک کنید.

 

همچنین، برای دانلود نقشه های شوفاژ و لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان به لینک های دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ  سری اول و سری دوم دانلود نقشه لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان مراجعه فرمایید.

نماد لوله ها و فیتینگ های به کار رفته در نقشه های تیپی که در ادامه آورده می شود، در جدول زیر قابل مشاهده است:

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 1

شکل 1 نماد لوله ها و فیتینگ ها در نقشه های فاضلاب ساختمان

 

نمونه نقشه فاضلاب ساختمان

نقشه خوانی

نمونه ای از نقشه لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان یک طبقه در شکل 2 و 3 نشان داده شده است. تخلیه فاضلاب وسایل بهداشتی با لوله ای به قطر 5 اینچ به طرف شبکه جمع آوری فاضلاب شهری صورت می گیرد. شیب این لوله دو درصد است که با علامت 2% S در نقشه مشخص شده است.

شیب لوله های فاضلاب تا قطر 2.5 اینچ دو درصد و از 3 اینچ تا 6 اینج یک درصد در نظر گرفته می شود. در هر حال شیب لوله های افقی شبکه فاضلاب نباید بیشتر از چهار درصد باشد.

آب باران از طریق لوله های قائم (رایزر) RR1 و RR2 از بام ساختمان به سطح زمین منتقل می شود و سپس تخلیه آن در یک چاه خشک (D.W) انجام می شود.

دریچه بازدید در انتهای لوله فاضلاب، حمام و توالت قرار دارد. همچنین یک دریچه بازدید نیز در پایین ترین قسمت رایزر آب باران قرار دارد. یک کفشوی (FD) در حمام و آشپزخانه رسم می شود.

مطابق نقشه، هواکش لوله های فاضلاب آشپزخانه از طریق رایزر VR1 تا سطح پشت بام ادامه می یابد. در حمام و توالت نیز لوله های هواکش از طریق رایزرهای VR2 و VR3 تا پشت بام امتداد دارند.

انتهای بالای لوله هواکش روی بام باید حداقل 30 سانتی متر بالاتر از کف بام باشد و دهانه انتهای لوله هواکش به طرف بالا باشد. اتصال لوله های فاضلاب به یکدیگر با زاویه 45 درجه و هم جهت با مسیر تخلیه فاضلاب ترسیم می شوند. در شکل 3 پلان شیب بندی بام ساختمان تیپ 1 را مشاهده می کنید.

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 2

شکل 2 لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 1

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 3

شکل 3 پلان شیب بندی بام با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 1

نقشه فاضلاب ساختمان مسکونی

شکل های 4، 5، 6 و 7 پلان لوله کشی فاضلاب طبقه همکف، آب باران طبقه همکف، لوله کشی فاضلاب طبقات اول تا سوم و شیب بندی بام را برای ساختمان تیپ شماره 2 نشان می دهد. رایزر دیاگرام لوله کشی لوله های فاضلاب ، هواکش و آب باران این ساختمان در شکل 8 قابل مشاهده است.

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 4

شکل 4 پلان لوله کشی فاضلاب طبقه همکف با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 2

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 5

شکل 5 پلان لوله کشی آب باران طبقه همکف با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 2

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 6

شکل 6 پلان لوله کشی فاضلاب طبقات اول تا سوم با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 2

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 7

شکل 7 پلان شیب بندی بام با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 2

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 8

شکل 8 رایزر دیاگرام لوله کشی لوله های فاضلاب، هواکش و آب باران مربوط به ساختمان تیپ 2

نقشه های لوله کشی فاضلاب ساختمان

شکل های 9، 10، 11، 12، 13 و 14 پلان لوله کشی فاضلاب، لوله کشی هواکش و شیب بندی یک ساختمان 4 طبقه را نشان می دهد.

در این ساختمان تیپ، طبقه زیرزمین انباری، طبقه همکف پارکینگ و طبقات اول و دوم مسکونی می باشد. همچنین، رایزر دیاگرام لوله کشی لوله های فاضلاب، هواکش و آب باران این ساختمان در شکل 15 نشان داده شده است.

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 9

شکل 9 پلان لوله کشی فاضلاب زیرزمین با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 3

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 10

شکل 10پلان لوله کشی آب باران زیرزمین با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 3

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 11

شکل 11 پلان لوله کشی فاضلاب و هواکش همکف با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 3

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 12

شکل 12 پلان لوله کشی فاضلاب و هواکش طبقه اول با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 3

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 13

شکل 13 پلان لوله کشی فاضلاب و هواکش طبقه دوم با مقیاس 100/1 مربوط به ساختمان تیپ 3

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 14

شکل 14 پلان شیب بندی پشت بام آب باران مربوط به ساختمان تیپ 3

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 15

شکل 15 رایزر دیاگرام لوله کشی فاضلاب و هواکش ساختمان تیپ 3

توجه شود که در هنگام استفاده از چاه جذبی ورودی 1 که به سیستم فاضلاب متصل است مسدود می شود و فاضلاب از نقطه 2 وارد چاه جذبی می گردد. در زمان استفاده از فاضلاب شهری، نقطه 1 باز و نقطه 2 مسدود می شود. در شکل 16 جزئیات چاهک فاضلاب قابل مشاهده است.

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 16

شکل 16 جزئیات چاهک فاضلاب مربوط به ساختمان تیپ 3

 

نکاتی در خصوص ترسیم نقشه های لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران:

هنگام ترسیم لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران به نکات زیر توجه شود:

 • قطر لوله قائم فاضلاب بایستی تا حد امکان در تمام طول آن ثابت باشد.
 • لوله افقی فاضلاب یک واحد آپارتمان جهت اتصال به لوله قائم فاضلاب نبایستی از واحد مجاور عبور کند.
 • لوله ها تا حد ممکن مستقیم باشد و هر گونه تغییر جهتی در لوله اصلی با زاویه 45 درجه صورت گیرد.
 • لوله ها باید تا حد امکان به موازات کف، دیوار و سقف نصب شود.
 • برای رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضلاب باید دریچه بازدید در نقاط زیر نصب شود:
  الف) در انتهای هر شاخه ای از انشعاب افقی
  ب) در پایین ترین قسمت لوله قائم فاضلاب شبکه
  ج) در نقاطی بر روی لوله قائم فاضلاب که لازم است برای آزمایش با آب دریچه نصب شود.
 • هر شبکه فاضلاب دارای توالت، باید حداقل یک لوله قائم هواکش داشته باشد.
 • هر لوله قائم هواکش بایستی در پایین ترین قسمت به لوله قائم فاضلاب متصل شود.
 • لوله هواکش روی بام باید حداقل 30 سانتی متر بالاتر از کف تمام شده آن باشد.
 • انتهای لوله هواکش روی بام باید به طرف بالا باشد و با توری محافظت شود.
 • لوله قائم فاضلاب لوازم بهداشتی بدون توالت می تواند در نقش هواکش نیز عمل کند.
 • لوله کشی آب باران باید کاملا جدا از لوله کشی فاضلاب بهداشتی باشد.
 • در قسمت پایین لوله قائم آب باران دریچه بازدید نصب شود.

نمونه نقشه فاضلاب ساختمان

در ادامه نمونه های دیگری از نقشه های شبکه فاضلاب ساختمان آورده می شود.

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 17

شکل 17 شبکه فاضلاب طبقه ای از یک ساختمان

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 18

شکل 18شیب بندی بام یک ساختمان

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 19

شکل 19پلان لوله کشی طبقه ای از یک ساختمان

دانلود نقشه تاسیسات فاضلاب ساختمان. 20

شکل 20 پلان لوله کشی شبکه فاضلاب طبقه همکف یک ساختمان

توجه: در تهیه این مطلب، از محتوای کتاب نقشه کشی تاسیسات دوره دوم آموزش متوسطه فنی حرفه ای بخش صنعت، گروه مکانیک سال سوم استفاده شده است.

در پایان، خاطر نشان می شود که ارائه انواع خدمات لوله کشی فاضلاب، در حیطه تخصصی تکنسین های لوله کشی ماست.

کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، ضمن مشاوره تاسیساتی، برنامه جامعی برای اجرای لوله کشی فاضلاب ساختمان شما ارائه دهند.

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +2 # مهدی 1397-07-03 21:26
سلام میخاستم بدونم چرا نمیشه فاضلاب طبقه همکف را به رایزر اصلی عمودی وصل کرد و باید مستقیم به کف خواب اصلی وصل شود؟؟ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مصطفی اسماعیلی 1397-10-02 15:11
سلام دوست عزیز.بستگی به نوع اجرا و محدودیت اجرا فاضلاب دارد. منظورتون از کف خواب متوجه نشدم.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # mehdi farshidfar 1398-02-14 09:13
سلام من ميخواستم نرم افزار هاي نقشه كشي در زمينه فاضلات و سيستم هاي سرمايه گرفتيش رو طراحي كنم با بتدميره كدوم نرم افزار ها ميتونم شروع كنم و مراحلي كه بايد طَي كنم تا بتونم وارد بازار كار بِشم رو ممنون ميشم اگه راهنمايي بفرماييد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # مهدی 1398-02-25 23:33
ضمن عرض سلام و خسته نباشید میتونید از نرم افزار اس پایپ استفاده نمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +2 # سجاد 1398-08-12 09:05
سلام ببخشید میخواستم بدونم برای توالت فرنگی لازم هستش سیفون بذاری و ایا لازم هستش ونت بذاری
و همچنین توی سرویس بهداشتی اگه فقط برا توالت شرقی ونت بذاریم کافیه یا باید برا روشویی هم ونت بذاریم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # mohamad javad 1398-09-16 19:24
سلام کاربر گرامی برای توالت فرنگی نیازی به سیفون یا شتر گلو نمیباشد برای توالت ایرانی نیز به ونت داری و برای سرویس روشوئی اگر خروجی فاضلاب رو به کف شور وصل کرده باشی به ونت نیاز نداری.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا 1399-01-25 23:06
سلام و خسته نباشید
میخواستم بدونم وقتی کنار اسم رایزر قسمت بالا نوشته شده ۴ اینچ و پایین خط هم ۴ و یا بالا ۴ و پایین خط تیره به چه معنی هستش؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مجید 1399-01-27 13:46
دوست عزیز سلام وقتی در بالا 4 نوشته یعنی رایزر با قطر 4 اینچ به طبقه بالا ادامه پیدا میکند و خط تیره در پایین یعنی به سمت پایین نمیرود و انتهای رایزر است
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد