در مقاله دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ – سری اول با نمونه هایی از نقشهلوله کشی شوفاژ آشنا شدیم و نحوه قرائت آنها را فراگرفتیم. در این قسمت، نقشهلوله کشی شوفاژ دیواری و نقشه لوله کشی موتورخانه شوفاژ را بیشتر بررسی خواهیم کرد و با ارائه نمونه نقشه های متعدد، سعی در ارائه اطلاعات کاربردی خواهیم کرد.

برای دانلود این نقشه ها بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لوله کشی تاسیسات گرمایی با پکیج دیواری

آب گرم بهداشتی و گرمایش برخی از ساختمان های مسکونی از طریق پکیج تامین می شود. در این روش، یک دستگاه پکیج در محلی مناسب در هر واحد در داخل (یا در بالکن آن) نصب می کنند.

معمولا نصب پکیج در داخل آشپزخانه و در ارتفاع 120 سانتی متری از کف تمام شده انجام می شود. آب سرد ورودی با یک لوله به محل پکیج رسیده و یک لوله آب گرم بهداشتی از پکیج به سمت وسایل بهداشتی کشیده می شود و همچنین دو عدد لوله رفت و برگشت، سیرکوله کردن آب را بین رادیاتورها و پکیج (شوفاژ دیواری) انجام می دهند. یک لوله تامین گاز نیز برای پکیج تعبیه می شود.

محل قرار گیری لوله های آب در ارتفاع 120 سانتی متری زیر پکیج است. به منظور تخلیه گازهای حاصل از احتراق، یک دودکش از بالای پکیج مستقیم تا پشت بام امتداد می یابد (شکل های 19، 20 و 21).

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 1

شکل 19 وضعیت و طریقه نصب و اتصال شوفاژ دیواری

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 2

شکل 20 نمای ساده شوفاژ دیواری با آب گرم فوری

نقشه نمونه ٥:

شکل شماره 21 یک طبقه از یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد که از پکیج برای فراهم کردن آب گرم بهداشتی و همچنین آب گرم سیستم گرمایشی آن استفاده به عمل آمده است. رادیاتورها در محل هایی مناسب نصب شده سپس با روش مستقیم لوله کشی و اتصال آنها به پکیج برقرار شده است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 3

شکل 21 لوله کشی برگشت مستقیم در روش استفاده از پکیج

نقشه نمونه ٦:

شکل شماره 22 نشانگر نقشه لوله کشی سیستم گرمایی یک طبقه از یک ساختمان مسکونی است که برای تامین آب گرم آن از پکیج استفاده شده است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 4

شکل 22 لوله کشی برگشت مستقیم در روش استفاده از پکیج

 

نقشه کشی تاسیسات گرمایی با استفاده از لوله های پلیمری

در این روش به دلیل این که فیتینگ لوله ها نبایستی در کف و زیر خاک قرار داشته باشند، در یک محل مناسب در ارتفاع حدود 60 سانتی متری یک جعبه توکار تعبیه می شود که در داخل جعبه کلکتورهای رفت و برگشت آب گرم نصب شده است که به اندازه تعداد رادیاتورها، انشعاب همراه با شیر قطع و وصل بر روی کلکتورها ایجاد می گردد. در هر شوفاژ یک لوله رفت و یک لوله برگشت بدون هرگونه فیتینگ و به صورت مستقل در کف تا کلکتور امتداد می یابد. کلکتور بوسیله دو لوله به رایزر سیستم گرمایش مرکزی و یا پکیج متصل می شود. لوله های ٥ لایه پلیمری معمولا در قطرهای 16، 20، 25 و 32 موجود است که برای لوله کشی، از لوله با قطر ١٦ برای حد فاصل کلکتور تا هر شوفاژ و از لوله با قطر ٣٢ برای فاصله از پکیج تا کلکتور استفاده می شود.

نقشه نمونه ٧:

شکل 23 یک طبقه از یک ساختمان مسکونی را نشان می دهد که برای گرم نمودن آن از پکیج و لوله های پنج لایه با استفاده از کلکتور استفاده به عمل آمده است.

نقشه نمونه ٨:

شکل 24 نشان دهنده یک طبقه از یک واحد مسکونی است که در آن از لوله پنج لایه و پکیج استفاده شده است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 5

شکل 23 سیستم گرمایش با پکیج و لوله های پلیمری

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 6

شکل 24 لوله کشی سیستم حرارت مرکزی با لوله های پنج لایه با استفاده از پکیج

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 7

شکل 25 جزئیات نصب شوفاژ که در آیین نامه دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی تهیه شده است

 

نقشه لوله کشی موتورخانه شوفاژ

نقشه اجزای موتورخانه حرارت مرکزی و شوفاژخانه

برای رسم کردن موتورخانه حرارت مرکزی، ابتدا به کمک نرم افزار کلیه تجهیزات موتورخانه را یکی یکی رسم کرده، سپس در قالب بلوک درآورده و آن را نامگذاری کرده و نهایتا در فایلی ذخیره می کنیم. هنگام رسم موتورخانه به کمک نرم افزار، اجزای بلوک شده مورد نیاز را به صورت block insert وارد می کنیم و اقدام به چینش آنها در فضای فلودیاگرام آنها می کنیم. سپس با خط های مناسب ارتباط آنها را برقرار می کنیم. تجهیزات را همراه با شیرهای مربوطه به صورت بلوک در می آوریم تا در موقع رسم موتورخانه زمان کمتری صرف شود. توجه شود که بلوک های تهیه شده از تجهیزات تاسیساتی به صورت آماده در نرم افزارهای تاسیساتی موجود است و می توانیم آن را تهیه نموده و در کامپیوتر خود ذخیره کنیم. در هنگام استفاده اگر بلوکی در فضای کار نقشه، کوچک یا بزرگ بود می توان از ابزار Scale استفاده کرد و متناسب با فضای نقشه آن را بزرگ یا کوچک نمود.

ترسیم نقشه موتورخانه شوفاژ

الف) ترسیم لوله کشی ارتباطی موتورخانه(موسوم به فلودیاگرام):

در این حالت، در قسمت پایین صفحه خطی که نماد کف موتورخانه باشد، رسم می کنیم و تجهیزاتی را که روی فونداسیون و کف قرار دارند روی آن خط پیاده می شود. در قسمت فوقانی کاغذ، خطی به موازات خط کف رسم می کنند که نماد پشت بام است و وسایلی مانند منبع انبساط را که در پشت بام نصب می شوند، روی آن خط رسم می کنند. همچنین، ارتباط بین آنها نیز با ترسیم خطوط مشخص می شود.

ب) پلان جانمایی و استقرار موتورخانه:

پلان جانمایی موتورخانه در این حالت با نصب تجهیزات مربوطه ترسیم می شود. هدف از رسم پلان جانمایی موتورخانه، بیشتر مشخص گردیدن مکان واقعی نصب تجهیزات برای آماده کردن فونداسیون و نهایتا نصب تجهیزات است.

نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه شماره ١:

در شکل 26 فلودیاگرام یک موتورخانه نشان داده شده است. تجهیزات این موتورخانه را یک دستگاه دیگ آب گرم، منبع دوجداره و منبع انبساط باز همراه با کلکتورهای رفت و برگشت، پمپ سیرکولاسیون آب گرم و پمپ سیرکولاسیون آب گرم مصرفی تشکیل می دهند. آب شهری از طریق منبع انبساط، لوله های سیستم را پر می سازد. آب گرم بوسیله دیگ وارد کلکتور مسیر رفت شده و از آنجا یک لوله بدون واسطه به منبع انبساط متصل می شود. از کلکتور رفت دو لوله دیگر بعد از شیرفلکه منشعب می شود که یکی آب گرم منبع دو جداره و دیگری آب گرم رادیاتورها را حمل می کند. برگشت آب گرم از مخزن دوجداره و شوفاژها با واسطه شیرفلکه و برگشت آب گرم از منبع انبساط بدون واسطه به کلکتور برگشت متصل می شوند. توجه شود که پمپ سیرکوله آب گرم در مسیر برگشت واقع است و با مکش آب گرم از کلکتور برگشت، آن را به داخل دیگ هدایت می کند. آب سرد نیز از قسمت پایین وارد جداره داخلی منبع دو جداره شده و بعد از گرم شدن از سمت دیگر منبع جهت مصرف خارج می گردد. یک پمپ نیز، آب گرم مصرفی را بین مصرف کننده و منبع دو جداره به جریان و گردش در می آورد تا در هر لحظه دسترسی مصرف کننده به آب گرم مصرفی فراهم باشد.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 8

شکل 26 فلودیاگرام موتورخانه

پلان جانمایی دستگاه های موتورخانه:

در شکل 27، نقشه پلان جانمایی و استقرار دستگاه های موتورخانه ترسیم شده است. محل نصب دیگ، کلکتورها و منبع دوجداره در اینجا مشخص شده است. در شکل 27 نقشه ترسیم یافته فلودیاگرام این موتورخانه ارائه شده است.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 9

شکل 27 پلان جانمایی دستگاه های موتورخانه

نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه شماره ٢:

در شکـل 28 فلودیاگرام یک موتورخانه قابل مشاهده است. در این نقشه به منظور افزایش ظرفیت آب گرم، یک دیگ دیگر به سیستم اضافه شده است. برای سیرکوله آب گرم، از سه دستگـاه پمپ سیرکـولاتور هـوایی استفاده به عمل آمده که دو دستگاه آن برای فراهم کردن آب گرم رادیاتورهاست که همواره یکی از این دو دستگاه کار می کند و دیگری در حالت آماده و رزرو است. همچنین یک دستگـاه پمپ هوایی دیگر به منظور تامین آب گرم بین دیگ و منبع دو جداره قرار دارد. مزیت این سیستم در این است که در هنگام تابستان که آب شوفاژها بسته است، فقط پمپ منبع دو جداره در حال سرویس دهی است. با این کار علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، عمر پمپ های دیگر نیز طولانی می شود.

همچنین، پمپ سیرکولاتور آب گرم برگشتی به منبع دو جداره، علاوه بر این پمپ ها در مدار وجود دارد. هریک از دیگ ها منبع انبساط مربوط به خودش را داراست. در این سیستم پمپ ها در مسیر رفت آب گرم واقع شده اند.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 10

شکل 28 فلودیاگرام موتورخانه حرارت مرکزی

         

 

نقشه خوانی و نقشه کشی موتورخانه نمونه شماره٣:

شکل 29 فلودیاگرام موتورخانه ای را نمایش می دهد که از دو دستگاه دیگ آب گرم، دو دستگاه منبع کویلی آب گرم، سه دستگاه پمپ زمینی، دو دستگاه منبع انبساط باز و یک دستگاه سختی گیر با تانک نمک تشکیل شده است. یکی از پمپ های زمینی به صورت رزرو عمل می کند و تنها در موقع نیاز به چرخه سرویس دهی اضافه می شود. از یک دستگاه پمپ خطی به منظور سیرکوله آب گرم مصرفی در این نمونه استفاده شده است. آبی که به منبع های انبساط رفته از سختی گیر عبور کرده است. شکل 30 نقشه پلان جانمایی این موتورخانه را ارائه می دهد.

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 11

شکل 29 فلودیاگرام موتورخانه

         

دانلود نقشه لوله کشی شوفاژ سری دوم 12

شکل 30 پلان جانمایی دستگاه های مربوط به فلودیاگرام قبلی

لازم به ذکر است، در تهیه این مطلب، از محتوای کتاب نقشه کشی تاسیسات دوره دوم آموزش متوسطه فنی حرفه ای بخش صنعت، گروه مکانیک سال سوم استفاده شده است.

برای اطلاع از جزئیات نصب رادیاتور و حوله خشک کن، مقاله آموزش طریقه نصب رادیاتور شوفاژ و حوله خشک کن، مطالب کاربردی مورد نیاز را ارائه می دهد. همچنین، نکات مربوط به نصب رادیاتور (شوفاژ) و حوله خشک کن در مقاله نصب رادیاتور و حوله خشک کن در دسترس شما عزیزان است.

ارائه انواع خدمات لوله کشی شوفاژ و پکیج، در حیطه تخصصی تکنسین های لوله کشی ماست. کافیست با ما تماس بگیرید تا همکاران واحد فنی با حضور در محل، ضمن مشاوره تاسیساتی، لوله کشی شوفاژ و پکیج ساختمان شما را انجام دهند.

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود 0 # امیرسرداری 1399-02-27 18:05
با سلام و احترام
در یک ساختمان 5 واحده تکواحدی که دارای موتورخانه شوفاژ میباشد اکثراَ آب مصرفی طبقات 4 و 5 ولرم میباشد و لی وقتیکه پمپ برگشتی روی کاکتور را روشن میکنیم آب مصرفی تبقات بالا نیز گرم میشود . اما همسایه های طبقات پایین اعلام میکنند در تابستان نباید پمپ مذکور روشن باشد . زیرا این پمپ مربوط به رادیاتور ها میباشد. لطفاَ علت آن و راهکار را اعلام فرمایید .
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # mohamad javad 1399-02-28 23:44
سلام کاربر گرامی یک پمپ برای رفت آبگرم میباشد و پمپ دیگری برای برگشت میباشد احیانا پمپ برگشت رو خاموش میکنید که چنین اتفاقی میوفته الان باید دو تا پمپ برای آب مصرفی روشن باشد میتونید بگید کلا چندتا پمپ در موتورخونه دارید و چندتا زمستون روشنه چندتا تابستون روشن میگذارید.؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد