به منظور تکمیل مطلب سرویس و تعمیر پمپ آب خانگی قصد داریم تا این بار به بررسی مشکلات پمپ آب خانگی بپردازیم

مشکلات پمپ آب خانگی1

تقربیاً می توان گفت همه ما به نوعی از پمپ های آب خانگی استفاده می کنیم، چون بیشتر ساختمان ها با معضل کمبود فشار آب مواجه هستند.

پمپ آب غالباً وسیله ای قابل اعتماد است که می توان سال های سال بدون هیچ مشکلی از آن استفاده کرد، مخصوصاً اگر برنامه ریزی منظمی برای انجام چک لیست پمپ آب و سرویس آن داشته باشیم.

اما متاسفانه بسیاری از افراد تا زمانی که پمپ دچار مشکل نشود، به سراغ آن نرفته و به منظور پیشگیری از بروز مشکل در این وسیله هیچ اقدامی را انجام نمی دهند.

به همین دلیل ما در این مطلب قصد داریم تا با بیان مشکلات رایج در پمپ آب خانگی، علل احتمالی بروز و روش رفع آن ها اطلاعات مفیدی را به منظور عیب یابی و تعمیر این وسیله در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

با استفاده از این اطلاعات می توان در صورت بروز نشانه های نقص در سیستم پمپ آب خانگی زورتر راه حل رفع آن را پیدا کرد.

1.پمپ آب خانگی روشن نمی شود.

        دلایل احتمالی قابل بررسی

                            نحوه تعمیر آن

  وجود نقص در برق منبع

     برق منبع را وصل کنید.

    کابل برق پمپ آب را بررسی کرد و هرگونه قطعی در سیم کشی آن را رفع کنید.

  سوختن خازن های پمپ آب

   بررسی کابل های برق و اتصالات آن برای یافتن نقص

     تعویض خازن های پمپ آب

  قطع شدن محافظ موتور پمپ آب

     بررسی کابل های برق و اتصالات آن

    تعویض خازن های پمپ آب

     تعویض اتصال مدار قطع کننده محافظ موتور پمپ آب

    تعویض کویل مغناطیسی

     تعویض کلی مدار قطع کننده محافظ موتور پمپ آب

     تعمیر و یا تعویض موتور پمپ آب

    قطع کردن برق منبع پمپ آب و اقدام به تمیز کردن و یا تعمیر آن

    تنظیم دوباره مدار محافظ موتور بر اساس میزان جریان برق ارزیابی شده از موتور

    بروز نقص در مدار کنترل جریان

    تعویض و یا تعمیر مدار کنترل جریان

 

 

2.به محض روشن شدن پمپ آب، قطع کننده مدار محافظ موتور پمپ از کار می افتد.

       دلایل احتمالی قابل بررسی

                       نحوه تعمیر آن

        سوختن خازن های موتور پمپ آب

     کابل های برق و اتصالات آن را به منظور یافتن هرگونه نقص بررسی کنید.

     خازن های پمپ آب را تعویض کنید.

        بروز نقص در اتصالات مدار قطع کننده محافظ موتور و یا کویل مغناطیسی آن

    اتصالات مدار قطع کننده محافظ موتور پمپ را تعویض کنید.

     تعویض کویل مغناطیسی

     تعویض کلی مدار قطع کننده محافظ موتور

      سست و یا خراب شدن اتصال کابل برق موتور پمپ آب

     کابل های برق و اتصالات آن را به منظور یافتن هرگونه نقص بررسی کنید.

     خازن های پمپ آب را تعویض کنید.

        بروز نقص در سیم پیچی موتور پمپ آب

     اقدام به تعویض و یا تعمیر موتور پمپ آب

      مسدود شدن مسیر پمپ آب

     برق منبع پمپ آب را قطع کرده و برای تمیز کردن و رفع گرفتگی اقدام شود.

      قطع کننده مدار محافظ موتور برای جریان پایین تنظیم شده است.

     قطع کننده مدار محافظ موتور پمپ را بر اساس جریان برق مجاز آن دوباره تنظیم کنید.

 

3.قطع کننده مدار محافظ موتور پمپ آب هر از گاهی دچار قطعی می شود.

               دلایل احتمالی قابل بررسی

                     نحوه تعمیر آن

   قطع کننده مدار محافظ موتور برای جریان پایین تنظیم شده است.

     قطع کننده مدار محافظ موتور پمپ را بر اساس جریان برق مجاز آن دوباره تنظیم کنید.

   بروز نقص در جریان دوره ای موتور پمپ آب

     کابل های برق و اتصالات آن را به منظور یافتن هرگونه نقص بررسی کنید.

     خازن های پمپ آب را تعویض کنید.

     پایین بودن ولتاژ جریان دوره ای موتور پمپ

     کابل های برق و اتصالات آن را به منظور یافتن هرگونه نقص و قطعی بررسی کنید.

    سایز کابل برق منبع موتور پمپ آب را بررسی کنید.

 

4. روند کار کردن پمپ آب ثابت نیست و پمپ آب دائماً قطع و وصل می شود.

            دلایل احتمالی قابل بررسی

                  نحوه تعمیر آن

       فشار آب ورودی به پمپ آب پایین است.

     اتصالات ورودی به پمپ آب را بررسی کنید.

      لوله مکش پمپ آب توسط رسوبات و ناخالصی ها مسدود شده است.

   لوله مکش پمپ آب را از سیستم جدا کرده و برای تمیز کردن آن اقدام کنید.

        وجود نشتی در لوله مکش پمپ آب

    لوله مکش پمپ آب را از سیستم جدا کرده و برای تعمیر آن اقدام کنید.

       وجود هوا در سیستم لوله کشی و یا پمپ آب

     اقدام به هواگیری لوله مکش پمپ آب

     هواگیری پمپ آب

     بررسی اتصالات ورودی به پمپ آب

 

5. با وجود کار کردن پمپ آب، هیچ آبی از سیستم خارج نمی شود.

 

             دلایل احتمالی قابل بررسی

                       نحوه تعمیر آن

        فشار آب ورودی به پمپ آب کم است.

     بررسی اتصالات ورودی به پمپ آب

      لوله مکش پمپ آب توسط رسوبات و ناخالصی ها مسدود شده است.

   لوله مکش پمپ آب را از سیستم جدا کرده و برای تمیز کردن آن اقدام کنید.

      شیر یکطرفه پمپ آب مسدود شده است.

     برای تمیز کردن، تعویض و یا تعمیر شیر یکطرفه پمپ آب اقدام کنید.

      وجود نشتی در لوله مکش پمپ آب

    لوله مکش پمپ آب را از سیستم جدا کرده و برای تعمیر آن اقدام کنید.

       وجود هوا در سیستم لوله کشی و یا پمپ آب

    اقدام به هواگیری لوله مکش پمپ آب

    هواگیری پمپ آب

     بررسی اتصالات ورودی به پمپ آب

 

6. در هنگام خاموش بودن سیستم، پمپ آب به صورت برعکس کار می کند.( آب بر می گردد )

 

               علل احتمالی قابل بررسی

                     نحوه تعمیر آن

       وجود نشتی در لوله مکش پمپ آب

   لوله مکش پمپ آب را از سیستم جدا کرده و برای تعمیر آن اقدام کنید.

      وجود نقص در شیر یکطرفه پمپ آب خانگی

بررسی شیر یکطرفه و اقدام به تعمیر آن

      شیر یکطرفه به طور کامل مسدود شده است و یا قسمتی از آن در حالت باز قرار گرفته است.

    شیر یکطرفه را باز کرده و برای تمیز و یا تعویض کردن آن اقدام کنید.

 

7. پمپ با کاهش کارایی در حال کار کردن است.

 

                بررسی دلایل احتمالی

                  نحوه تعمیر آن

        مسیر اشتباه چرخش پمپ آب

     برق منبع پمپ آب را قطع کرده و دو فاز پمپ آب موجود در جعبه برق داخلی آن را تغییر دهید.

        فشار ورودی به پمپ آب بسیار کم است.

    شرایط ورودی پمپ آب را بررسی کنید.

       لوله مکش پمپ توسط رسوبات و ذرات خارجی مسدود شده است.

    لوله مکش را باز کرده و آن را تمیز کنید.

        شیر یکطرفه پمپ آب به دلیل تجمع رسوبات بسته شده است.

     شیر یک طرفه را باز کرده و به تمیز، تعمیر و یا تعویض کردن آن اقدام کنید.

       وجود نشتی در لوله مکش پمپ آب

    لوله مکش پمپ آب را باز کرده و نشتی آن را رفع کنید.

 

8. چراغ سبز رنگ شاخص روشن بودن پمپ آب خاموش است.

 

            بررسی دلایل احتمالی آن

                       نحوه تعمیر آن

      فیوز برق آن سوخته است.

     فیوز را تعویض کنید.

     اگر با وجود تعویض فیوز باز هم چراغ سبز رنگ خاموش بود، سیم کشی آن را بررسی کنید.

       ولتاژ عمل قطع کننده مدار قطع شده است.

     قطع کننده مدار را قطع کنید.

       برق منبع قطع است.

     اتصال برق منبع را برقرار کنید.

 

 9. چراغ سبز نشانگر روشن بودن پمپ روشن است، اما پمپ کار نمی کند.

 

                 بررسی دلایل احتمالی

                       نحوه تعمیر آن

       برق منبع پمپ بعد از کلید اتومات آن قطع شده است.

    اتصالات کابل برق و پریز برق را بررسی کنید.

     بررسی کنید که قطع کننده مدار داخلی پمپ خاموش نباشد.

      سیستم محافظ پمپ به دلیل وجود اضافه بار دچار اختلال شده است.

     بررسی کنید که موتور و یا پمپ آب مسدود نشده باشند.

      وجود نقص در پمپ آب

     پمپ آب را تعویض یا تعمیر کنید.

       وجود نقص در کلید اتومات پمپ آب

    کلید اتومات را تعمیر یا تعویض کنید

 برای بررسی های بیشتر چراغ پمپ آب به مطلب علت روشن شدن چراغ failure پمپ آب مراجعه کنید.

 

 10. پمپ دائماً روشن و خاموش می شود.

 

                      بررسی دالایل احتمالی

                  نحوه تعمیر آن

     وجود نشتی در سیستم لوله کشی پمپ آب خانگی

   سیستم لوله کشی پمپ را بررسی کرده و نشتی احتمالی آن را رفع کنید.

      وجود نشتی در شیر یکطرفه پمپ آب خانگی

    تمیز یا تعویض شیر یکطرفه پمپ آب خانگی

      شیر آب خروجی از پمپ آب بسته است.

    شیر آب خروجی از پمپ را باز کنید.

 

 11. دستگاه پمپ آب متوقف نمی شود.

 

                بررسی دلایل احتمالی

                نحوه تعمیر آن

       پمپ نمی تواند فشار تخلیه لازم را آزاد کند.

     تعویض پمپ آب

      نصب کلید اتومات پمپ آب با فشار بالای شروع به کار

     تنظیم کلید اتومات پمپ آب با فشار آغاز کننده پایینتر

     وجود نقص در کلید اتومات پمپ آب

    اقدام به تعمیر و یا تعویض کلید اتومات پمپ آب خانگی

     شیر یکطرفه پمپ آب در حالت باز گیر کرده است.

    اقدام به تمیز و یا تعویض کردن شیر یکطرفه

 

 12. چراغ قرمز خطای پمپ آب خانگی دائماً روشن است.

                علل احتمالی قابل بررسی   

                    نحوه تعمیر آن

       خشک کار کردن پمپ آب، پمپ نیاز به آب دارد.

    سیستم لوله کشی آب ورودی به پمپ را بررسی کنید.

      برق منبع پمپ آب بعد از کلید اتومات قطع شده است.

   اتصالات کابل و پریز برق پمپ را بررسی کنید.

     بررسی کنید که قطع کننده مدار داخلی پمپ آب فعال نشده باشد.

      به دلیل بار اضافه سیستم محافظ پمپ آب از کار افتاده است.

     بررسی کنید که موتور و یا پمپ آب مسدود نباشند.

       بروز نقص در پمپ آب خانگی

     اقدام به تعمیر و یا تعویض پمپ آب خانگی

      بروز نقص در کلید اتومات پمپ آب خانگی

     اقدام به تعمیر و یا تعویض کلید اتومات پمپ

 

 

 13. چراغ قرمز خطای پمپ آب خانگی چشمک می زند.

 

             دلایل احتمالی قابل بررسی

                     نحوه تعمیر آن

·        یکی از شیرهای آب مصرفی بعد از استفاده به طور کامل بسته نشده است.

   کسب اطمینان از بسته بودن کامل تمام شیرآلات ساختمان

 همانطور که در این مطلب بیان شده، عوامل متعددی در قسمت های برقی و آبی پمپ آب می توانند زمینه ساز مشکلات فراوان در این سیستم شوند.

بنابراین اولین فاکتور به منظور اقدام به تعمیر پمپ آب خانگی داشتن آگاهی کافی در زمینه اجزای مختلف پمپ آب است.

لذا توصیه ما به شما این است که در صورت مواجه شدن با علائم بروز مشکل در سیستم آب خانگی از مجری نصاب و تعمیرکار پمپ آب برای عیب یابی و تعمیر آن کمک بگیرید.

از طرفی با دقت و توجه روند کار دستگاه را مدنظر داشته باشید تا بتوانید مشکلات احتمالی در این وسیله را سریع تر یافته و برای رفع آن اقدام کنید. انجام به موقع سرویس پمپ آب خانگی می تواند برای دست یابی به این مهم کمک کننده باشد.

از طرفی با دقت و توجه روند کار دستگاه را مدنظر داشته باشید تا بتوانید مشکلات احتمالی در این وسیله را سریع تر یافته و برای رفع آن اقدام کنید. انجام به موقع سرویس پمپ آب خانگی می تواند برای دست یابی به این مهم کمک کننده باشد

مشکلات پمپ آب خانگی2

یکی از خدمات ما در گروه تاسیسات 24 ساعته اجرای لوله کشی، نصب، راه اندازی، سرویس و تعمیر انواع پمپ آب خانگی می باشد.

بنابراین شما می توانید در صورت نیاز همین الان از سراسر تهران با ما تماس گرفته و سفارش خود را ثبت کنید.

منبع انگلیسی

اشتراک گذاری:

اینجا جواب میگیری اگر سوال فنی بپرسی

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود 0 # مجیدحسین خانی 1399-06-18 22:09
سلام خونه ما کلا ۳طبقه هستش ،من سوم زندگی میکنم فشار آب خیلی کمه ۱دقیقه شیر آب باید بار بمونه تا پمپ روشن بشه ،بنظرتون مشکل از چی هستش؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید،ضمنا منبع ذخیره نداره فقط اتوماتیک رو پمپ هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # عرفانی حسینی 1399-06-19 11:28
کاربر گرامی سلام *کلید اتومات روی پمپ باید تنظیم شود و هواگیری در سیستم نیز انجام گردد.شیر یکطرفه نیز باید از لحاظ عملکرد مورد بررسی قرار گیرد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-19 14:14
سلام،باید کنترل پمپ تنظیم شود جهت این کار پیچ تنظیمی که پشت قاب کنترل هست رو ۱دور بسمت مثبت بچرخونید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # جاشکی 1399-06-20 14:40
مخزن اب خالی شده بود وپمپ اب الان کار نمیکند مشکل ازکجاست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-24 09:03
سلام،اگر مخزن ذخیره خالی شده باید پر کنید وبعد از هواگیری پمپ اقدام به روشن کردن کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # محمد عربی 1399-06-20 20:59
پمپ اب بری دارد اما روشن نمیشود ،مشکل ازکجاست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-24 09:03
سلام،اگر کنترل داره باید کنترل رو تنظیم کنید ولی اگر پمپ رو مستقیم به برق متصل میکنید وروشن نمیشه بایدابتدا سیم ورودی به پمپ رو بررسی کنید وسپس خود پمپ رو
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضانژاد 1399-06-22 18:34
سلام

پمپ وقتی فشارش میفته دوباره وصل نمی شه خودم با پیچ گوشتی وصل می کنم فشار می گیره و به فشار مورد نظر که می رسه دوباره قطع می کنه ولی با افت فشار وصل نمی شه؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-24 08:19
سلام،از توضیح شما مشخص میشه که کنترل پمپ مکانیکی هست وباید ابتدا تنظیم بشه ودر صورت خرابی بعد از بررسی تعویض گردد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضانژاد 1399-06-22 20:19
پمپ اب به علت نشتی لوله رویه ان اب پاشیده شده و مقداری اب از سطح زمین به پمپ رسیده در این حالت برای راه اندازی دوباره پمپ و جلوگیری از اسیب چه باید کرد؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-24 08:19
سلام،بعد از خشک شدن پمپ ومحیط اطراف وبا استفاده از سیم ارت پمپ رو روشن کنید،ولی اگر داخل پمپ آب زیادی رفته حتماً قبل از روشن کردن پمپ رو به تعمیر کار نشون بدین
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # محمدی 1399-06-23 12:41
من یه پمپ آب دارم که قطع و وصل میشه مشکل ازکجاست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-24 08:19
سلام،اگر بدون باز کردن آب قطع ووصل میشه باید مدار را از نظر نشتی بررسی کنید همچنین از سالم بودن شیر یکطرفه مطمئن شوید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # علی احمدی 1399-06-23 14:04
پمپ اب صدای جریان داخلش هستش اما اب نمی کشه لطفا راهنمایی بفرمائید؟؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-24 08:19
سلام،احتمال خرابی پروانه داخلی پمپ میباشد وباید تعمیر کار بررسی کند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-29 10:13
سلام،ابتدابایداز سالم بودن پروانه پمپ وگیرپاژنبودن پمپ مطمئن شوید از یک تعمیر کار کمک حضوری بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سهرابی 1399-06-26 21:51
سلام خسته نباشید.ما یه پمپ اپارتمان داریم که خود پمپ داغ میکنه .ابش قطع و وصل میشه.ساعت اتوماتش تا ۳ بار بیشتر نمیره بعضی موقع دکمه خطا میزنه قرمز میشه باید بریم دکمه قرمز رو بزنیم که پمپ روشن بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-27 08:19
سلام،ابتدا ست کنترل باید از نظر سلامت بررسی بشه وسپس نشتی درمدار را کنترل کنید از سلامت شیر یکطرفه نیز مطمئن شوید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-29 10:14
سلام،ابتدا ست کنترل باید از نظر سلامت بررسی بشه وسپس نشتی درمدار را کنترل کنید از سلامت شیر یکطرفه نیز مطمئن شوید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # یاسر متولی نژاد 1399-06-29 16:51
سلام پمپ آب ما استارت نمیکند دلیلش چیست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-06-30 08:28
سلام،ابتدا باید اتصال سیم های برق پمپ وداخل کنترل رو بررسی کنید و برای نتیجه گیری بهتر پمپ رو مستقیم به برق متصل کنید اگر روشن شد باید کنترل پمپ رو بررسی کنیدوبرای این کار ختماً از یک سرویسکار کمک بگیرید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1399-06-31 19:01
سلام.عقربه گیج روی پمپ تحت فشار عدد1رانشون وباتنظیم کردن پیچچهای بزدگ وکوچیک روی کلیداتوماتیک پمپ تحت فشلرراتنظیم کردم ولی تغیری حلصل نشد.امکان دارد راهنمایی بفرمایید سپاس ازمدیرسایت
علی.گرگان
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-07-01 10:01
سلام،تنظیم کنترل پمپ با باز وبستن شیر وتوسط یک فرد باتجربه باید انجام شود ولی بهرحال پیچ بزرگ جهت فشار آب میباشد وخاموش شدن پمپ در یک نقطه از فشار میباشد مثلاً۵ وپیچ کوچک جهت روشن شدن پمپ در پایین ترین فشار درخواستی مثل ۳
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مسعود 1399-08-23 21:56
ما پمپ رو بطور کامل لوازم داخل رو تعویض کردیم بعد یک هفته صدای ناهنجار سوت کشیدن داره این عیب ممکنه به منبع باد و تیوپ مربوط باشه ؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-08-24 10:52
سلام،مشکل از فن ویا گرفتگی مسیر دودکش میباشد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # saeed 1399-08-30 10:34
سلام وقتتون بخیر
ما در یک ساختمان 2 طبقه در طبقه 2 ساکن هستیم و با مشکل فشار آب در زمان قطعی آب زمانی که آب منبع استفاده میشه مواجه هستیم به طوری که توان روشن کردن آبگرمکن رو نداره , و برای رفعش مراحل زیر رو انجام دادیم ولی باز هم نشد, لطفا راهنمایی کنید برای رفع این مشکل چکار میشه کرد؟
1-پمپ آب رو به پشت بام انتقال دادم ولی فشار آب در طول روز به اندازه ای نبود که بتونه منبع آب رو بدون پمپ پر کنه
2-در محیط پارکینگ فضای کافی برای انتقال منبع آب به پایین وجود نداره.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسین فاضلی 1399-09-01 10:46
سلام،برای رفع این مشکل میتونید از یک پمپ مجزا برای پرکردن آب منبع استفاده کنید ویا مکانی برای تعبیه مخزن درپارکینگ محیا کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد