معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده، روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را هم به دنبال دارد. در همی راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز، عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه1

چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی نمایید:

 • برق مشعل
 • مسیر سوخت(شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)
 • وضعیت کلیدها روی پنل کنترل

از طرف دیگر، سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

 • کلید برقمشعلرا در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
 • فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشکولطیف آن را تمیز می کنیم
 • اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
 • اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
 • شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
 • نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
 • الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
 • فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
 • کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه2

در جدول زیر، شماری از عیب های رایج مشعل موتورخانه با ذکر علت و همچنین راهکار پیشنهادی، آورده شده است

شما عزیزان می توانید با مراجعه به این جدول، جواب بسیاری از سوالات خود را در ارتبط با عیب یابی مشعل های موتورخانه دریافت کنید

شماره

عیب

علت

چگونگی رفع عیب

1

کافی نبودن فشار

کم بودن فشار شبکه گاز

از تنظیم خارج شدن کلید فشار گاز و یا معیوب شدن آن

کثیف شدن فیلتر

با شرکت گاز برای تنظیم فشار گاز تماس بگیریم

کلید را تنظیم و یا تعویض کنیم

فیلتر را تمیز کنیم

2

کار نکردن موتور در حالت بسته بودن اتصال برق

خراب بودن کلید فشار هوا

وجود اشکال در مشعل یا سیم کشی

خراب بودن خازن موتور

خراب بودن رله مشعل

خراب بودن موتور

 

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

کلید مشعل را تنظیم کنیم و یا سیم کشی مشعل را بررسی و اشکال آن را رفع کنیم

موتور را تعویض کنیم

3

کار نکردن موتور به علت باز بودن مدار برق مشعل

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز مخصوص شعله

وجود اشکال در سیم کشی موتور به پایه رله

تنظیم نادرست اکوستات

معیوب بودن کلید فشار هوا

فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم

فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم

سیم کشی موتور را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم

کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

4

کار نکردن درست مشعل

از تنظیم خارج شدن کلید فشار هوا یا خراب شدن آن

 

کلید فشار هوا را تنظیم یا تعویض کنی

5

ریست شدن رله چند ثانیه پس از تشکیل شعله

کثیف یا معیوب بودن میله یونیزاسیون

متصل نشدن بدنه مشعل به زمین

برعکس بودن اتصال فاز و نول به پایه

وضعیت میله یونیزاسیون و مدار آن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

رله را تعویض کنیم

اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم

فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم

6

جرقه زده نشدن

اتصال کوتاه شدن الکترودهای جرقه و یا خراب بودن آن

معیوب شدن کابل های جرقه

خراب شدن ترانسفورمر جرقه

خرابی رله

الکترودها را تنظیم یا تعویض کنی

کابل های جرقه را تنظیم کنی

ترانسفورمر جرقه را تعضویض کنی

رله را تنظیم کنی

 

7

خاموش شدن مکرر مشعل در حین کار

تنظیم نبودن شعله

زیاد بودن فاصله بین الکترودها

باز نشدن گاز شیر مغناطیسی و درست عمل نکردن ترانسفورمر جرقه

جریان گاز و هوا را تنظیم کنیم

فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم

ولتاژ را حتی الامکان تقویت کنیم

8

جرقه زده نشدن در عین حال که بادزن مشعل مدام کار می کند

خراب شدن سرو موتور

معیوبی رله

گیر کردن دریچه هوای مشعل

سرو موتور را تعویض کنی

رله معیوب را تنظیم کنی

دریچه هوای مشعل را رفع گیر کنی

9

پس زدن شعله

وجود اشکال در سیستم جرقه زنی

نیاز به گاز یا هوا بیش از مقدار لازم

الکترودها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم

ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم

اتصال کابل جرقه به الکترودها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنیم و اگر اتصال بدنه کرده است آن را برطرف کنیم

گاز یا هوا را بررسی و تنظمی کنیم

10

زیاد بودن صداق احتراق

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن مقطع دودکش یا گرفتگی داشتن آن

درست نبودن نسبت هوا و گاز در سوخت

کوچکی بادزن

دیگ و دودکش را تمیز کنی

دودکشی با مقطعی مناسب انتخاب کنی

نسبت هوا و گاز را تنظیم کنی

بادزن مناسبی انتخاب کنی

11

زیاد بودن صدای مشعل

لق خوردن دریچه تنظیم هوا

محکم نبودن دریچه تنظیم هوا در جای خود

نصب نادرست موتور در جای خود

معیوبی یاتاقان های موتور

لقی دریچه را برطرف کنیم

بادزن را در جای خود محکم کنیم

موتور را درست نصب کنیم

یاتاقان های موتور را تعویض کنیم

 

12

کار نکردن موتور

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز برق شعله

وجود اشکال در سیم کشی برق ویا کلید برق

خرابی رله

درست کار نکردن اکوستات یا ترموستات

نچرخیدن بادزن

سوختن الکتروموتور و یا خرابی خازن آن

قطع بودن سیم کشی موتور به پایه رله

فیوز را تعویض کنی

کلید برق و یا سیم کشی برق مشعل را بررسی و اصلاح کنی

رله خراب را تعویض کنی

اکوستات یا ترموستات را بررسی و در صورت نیاز تعویض می کنی

بازردن را بررسی و گیر آن را برطرف می کنی

الکتروموتور سوخته یا خازن را تعویض می کنی

سیم کشی موتور به پایه رله قطع شده را وصل می کنی

13

جرقه زده نشدن با کار کردن موتور

تمام شدن گازوییل در منبع

کشیده شدن لوله مکش پمپ هوا یا داتشن گرفتگی در آن

گرفتگی نازل

کثیفی فیلتر

فاصله زیاد الکترودها

قطع بودن اتصال جرقه زن به پایه لره

معیوبی ترانسفورمر جرقه

معیوبی الکترودها

اتصال بدنه الکترودها

اگر گازوییل در منبع تمام شده باشد، آن را پر می کنیم

لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد، مکان سوراخ را پیدا کرده و برطرف کردن گرفتگی آن

نازل را باز می کنیم و تمیز می کنیم

فیلتر را تمیز می کنیم

فاصله الکترودها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله آن را تنظیم می کنیم

اتصال جرقه زن به پایه را وصل می کنیم

الکترودهای معیوب را تعویض می کنیم

الکترودهای اتصال یافته را جدا می کنیم و اتصال را برطرف می کنیم

14

مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود

کشندگی لوله مکش پمپ هوا یا گرفتگی آن
سوراخ داشتن لوله ها و شیرها
تمام شدن سوخت

سرواخ را پیدا کرده و برطرف می کنی

منبع گازوئیل را بررسی و پر می کنی

15

پودر شدن نامناسب سوخت و کوتاه و نامنظم بودن شعله

گرفتگی نازل

کافی نبودن فشار برای پودر کردن سوخت

نازل را تمیز می کنیم

اگرفشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد، پمپ را بررسی می کنیم. ممکن است چرخ دنده های آن فرسوده باشند، آن ها را تمیز می کنیم

فیلتر کثیف شده آن را تمیز می کنیم

اگر پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و آن را درست می کنیم

اگر منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد، آن را به حد مجاز برسانیم

اگر سیستم دولوله ای است، شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است،آن را سرجایش بگذاریم

16

صدای احتراق زیاد است

کثیفی دیگ یا دودکش

کوچک بودن یا گرفتگی مقطع دودکش

تنظیم نبودن یا کاملا باز بودن دمپر دودکش

بزرگی یا کثیفی نازل و یا درست نبودن زاویه اش

بیش از حد جلو رفتگی نازل

درست نبودن فشار پمپ گازوییل

مناسب نبودن مخلوط هوا و گازوییل

دیگ و دودکش را تمیز می کنی

با دودکش مناسب تعویض و گرفتگی را رفع کنی

دمپر دودکش را تنظیم کنی

با نازل مناسب تعویض کنی

نازل را در جای مناسب قرار دهی

فاشر پمپ گاز را اصلاح می کنی

دریچه هوا و دبی پمپ را تنظیم می کنی

 

 

نظر جناب آقای جارچی در مورد تجربه استفاده از خدمات ما در زمینه تعمیر موتورخانه

 

شما دوست عزیز، چنانچه برای عیب یابی و تنظیم مشعل موتورخانه خود، نیاز به تکنسین مجرب دارید، در اولین فرصت با ما تماس بگیرید تا همکاران باتجربه ما در اسرع وقت مشکل را برطرف نمایند.

ضمانت جبران خدمات

تمامی خدمات مجموعه ما دارای ضمانت می باشد.

اگر به هر دلیلی مجری کار را به درستی انجام نداد و یا در زمان گارانتی پس از تحویل کار دوباره مشکل ایجاد شد، تاسیسات 24 ساعته متعهد به انجام صحیح توسط همان مجری یا ارسال متخصص دیگر بدون دریافت هزینه اضافه می باشد.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را ثبت کنید

تصویر امنیتی

دیدگاه‌ها  

آموزنده بود +2 # مهدی 1396-11-26 11:48
سلام
توی بهینه سازی موتور خانه شعله چگونه باید باشد؟
ممنون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود -1 # اسماعیلی 1396-11-26 17:49
سلام
از نظر ظاهری باید شعله آبی بسوزد و نوک شعله در دو سوم دیگ تمام شود. یعنی به آخر دیگ نرسد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # ارجمند 1397-01-19 21:10
با سلام
عذر میخوام، آیا نصب فیلتر گاز ضروری است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-01-20 18:02
سلام
بله، نصب فیلتر گاز با سایز و فشار کار مناسب بعد از شیر ربع گرد گاز و قبل از رگولاتور گاز و شیرهای برقی ضربه ای یا تدریجی گاز مشعل ، از اولین تجهیزات موردنیاز خط گاز در مشعل های گازسوز است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # عماد 1397-01-22 20:07
سلام . خسته نباشید
استفاده از بالانسر در چه مواردی لازم است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-01-23 15:54
سلام. وقت شما بخیر
چنانچه فشار خط گاز تامین سوخت مشعل 2 پوند باشد ،استفاده از بالانسر (Balancer) جهت تنظیم و بالانس تغییرات اندک فشار گاز تغذیه مشعل گازی با سایز و دبی موردنیاز گاز مشعل،در ابتدای خط گاز ضروری است.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +3 # محمود رسولی 1397-06-07 11:11
باسلام وخسته نباشید بزرگوار شوفاژ خانه ما ده روز پیش خاموش کرد ود یدم چراغ رله روشن است ریست کردم تا چند روزی کارکرد دوباره این اتفاق افتاد ریست کردم موتور کار می کرد تا شعله می خواست روشن شود باز اورلد می کرد رله را عوض کردم خوب شد ولی بعض وقتها دوبار خاموش می کرد مجدد رله عوض کردم یکی دوروزی خوب بود دبار همانطور شد ریست که می کنی یک دوروز کار مکند باز خاموش میشود در صورتی که به چیزی دست نزد یم وقبلا چند سالی بدون عیب کار میکرد. ضما رله اولی ان مارک ساترونیک سویس بود وپای شش ان خال زده بود.باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اسماعیلی 1397-06-11 10:29
سلام دوست عزیز وقت شما بخیر
سعی کنید با سمباده یونی که جلوی مشعل هست را پاک کنید و با فشار هوا تمام داخل مشعل را باد بگیرید .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # خدام 1397-07-26 14:22
سلام
مشعل موتورخانه منزل ما گازی است و هنگام کار مشعل هیچ مشکلی ندارد اما در طی یک روز ممکن است یک یا چند بار ریست شود و حتی زمانی که رله را ریست می کنیم هیچ اشکالی دیده نمی شود و عادی است. مشکل اینجاست که تا بحال من ندیده ام حین استارت ریست می شود یا حین کار یا حین خاموش شدن! چند تعمیرکار برای این کار آمده اند ولی متوجه نشده اند. برای این موضوع چه راهکاری را پیشنهاد می دهید
با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # اسماعیلی 1397-07-27 21:52
سلام وقت شما بخیر
باید دمپر هوای مشعل تنظیم شود نسبت ترکیب گاز و هوا به مقدار کمی بهم ریز شده . رنگ شعله ی مشعل باید دو سوم آب و یک سوم انتهای مشعل زرد باشد. در ضمن تهویه فضای موتورخانه هم روی کارکرد مشعل تاثیر دارد .
موفق باشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # چلبی 1397-09-28 19:07
سلام جناب یک مشکل دارم مشعل من روشن میشود ولی بعد از چهار ویا پنج بار روشن وخاموش شدن رله خطا می زند علت چیست لطفا راهنمایی کنید باتشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-10-07 17:04
سلام احتمال داره یون چسبونده باشه ویاپایه رله مشکل داشته باشه ویاشیربرقی ویاپریشرهوامشکل داشته باشه بایدتمام این چیزهایی که گفتم تست بشه تامشکل پیدابشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # رضا صبوری 1397-10-08 22:23
سلام
مشعل ساختمون ما چند وقتی هست که مشکل روشن شدن پس از خاموشی تایم استراحت پیدا کرده، تایمر درست کار میکنه و در زمان برنامه ریزی شده فرمان استارت میده برق به مشعل میرسه ولی استارت نمیکنه وبایددستی کلید استارت رو بزنیم، بعد درست کار مبل میکنه تا فردا موقع استارت مجدد،لطفا راهنمای کنید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-10-09 13:02
سلام امکان داره یون چسبونده باشه ویارله سوخته باشه ویاشیربرقی،پریشرهوایاگاز،ترانس جرقه زن ویاقطعات دیگه مشکل داشته باشه تمام اینایی که گفتم بایدتست بشه وکسی که متخصص اینکاراست بایدانجام دهدچون قطعات مشعل حساس است وبایک اشتباه امکان سوختن قطعه ویاآسیب رساندن به فردهست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اکبری 1397-10-15 21:44
با سلام سوالی داشتم از اساتید من یهدستگاه فر نان فانتزی دارم که یه مشعل ایران رادیاتور بزرگ روش هست تو فصل سرما صبح وشب که هوا سرده مشعل روشن میشه ولی بعد از چند ثانیه چراغ قرمز رله روشن.میشه چندین تا هوا گرم نشده همینجور اذیت میکنه تا نزدیک ظهر با تنظیم ولوم و دمپر هوا باز راش میندازم ولی فردا صبح دوباره همین مشکل ممنون میشم راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1397-10-16 14:33
سلام به احتمال زیاد دستگاه یون میچسبونه ولی باز نمیشه دقیق گفت پرشر هوا و یا گاز هم میتونه اشکال داشته باشه و یا شیر برقی تمام قطعات از پایه رله باید تست بشه تا مشکل پیدا و رفع بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # اکبری 1397-10-16 20:42
ممنون بابت لطفی کردین و جواب دادین ولی چیزی که هست اینکه فقط فصل سرما و فقط صبحا این مشکل پیش،میاد ونزدیک ظهر راحت مشعل کار میکند چند تا سرویس کار مشعل که تلفنی راهنمایی کردن گفتن احتمال زیاد افت فشار گاز شهری هست که صبح مصرف بیشتره نظر شما میتونه اینجور باشه سپاس از لطفتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-10-19 18:36
سلام بله ریست کردن مشعل یکی ازدلایلش میتونه افت فشاردستگاه باشه که اونم میشه شعله وهواروطوری تنظیم کردکه باافت فشارهم ریست نکنه ولی امکان داره یون هم بجسبونه که دراینصورت ربطی به افت فشارنداره ویاترموستات ورله خطا بزنه چندعامل هست که باعث ریست شدن مشعل میشه وبرای اینکهرمطمئن بشیدکه قطعات درست کارمیکنندبهتراست که ازپایه رله تمام قطعات تست بشوندویون وجرقه زن هم بازدیدبشه ودرصورت خرابی تعویض بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # حسن 1397-10-28 23:12
سلام .رله مشعل بعضي شبها خطا ميدهد مي خواستيم يك عدد آژير به خروجي آلارم كه روي پايه يك قرار دارد نصب كنيم ولي در زمان خطا خروجي آلارم ولتاژي نداشت علت چيست از مدار داخلي رله مي باشد يا ايراد ديگري دارد . باتشكر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1398-01-10 17:10
سلام تااونجایی که من اطلاع دارم ازپایه رله شمانمیتونی چنین انشعابی بگیری چون وقتی رله ریست میکندبرق داخل خوده رله قطع میشودوبه پایه ربطی ندارد شمااینکاررابایدازداخل خوده رله انجام بدی که اونهم احتیاج به اومترولحیم داردوبایدبدونی کدام پایه مربوط به ریست هست
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # یوسف 1397-11-02 20:25
با سلام خدمت اساتید موتور خونه ما موتور فن گرپاچ کرده بود و روشن نمیشد وتعمیرکار اومد این عیب رو گرفت و روشنش کرد بعدش دما تا حدود ۳۵ درجه میاد ویه دفعه مشعل خاموش میشه واین بار اومد ترموستات رو عوض کرد بازم افاقه نکر د و تو همون درجه خاموش شد واینبار شعله مشعل رو تنظیم کرد وترموستات رو روی ۷۰ گذاشت این دفعه خاموش نشد و خوب گرم کرد ولی بعد از خاموش شدن دوباره روشن نشد و با ریست روشن شد و باز هم همین مشکل رو داشت لطفا راهنمایی بکنین ممنون از لطفتون
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-11-03 02:04
سلام چندعامل باعث این مشکل میشود اول ازهمه باید مطمئن بشید که رله سالم باشد بعد احتمال دارد مشعل یون چسبونده باشد وهمچنین ترموستات و رله ازلحاظ زمانی درست عمل نکند و خطا بزند و یا امکان دارد سیم ترموستات و یا برق اصلی رله پوسیده باشد در عین حال ازپایه رله باید تمام قطعات تست شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # moeinsahrah 1397-11-24 14:58
سلام
خدمتتون عرض کنم مشعل که رله رو نصب بعد ۱ساعت چراغ قرمزش روشن می سه و فعال نمی نشه
باید برم چند ثانیه دکمه ربه رو فشار بدم تا دوباره استارت کنه
حتی رله هم عوض کردم درست نشده
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-11-24 19:10
سلام بایدتست بشه احتمال داره یون چسبونده باشه ویاجرقه زن عمل نکنه ویاشیربرقی بازنکنه و... قطعات بایدتست بشه تامعلوم بشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سعید 1397-11-24 20:15
سلام خسته نباشید ببخشید من یک دیگه بخار کارواش دارم که موقع روشن شدن مشعل صدای پروانه مشعل میاد ولی بعد صدای پروانه قطع میشه و مشعل روشن نمیشه و چراغ مشعل روشن میشه و دکمه چراغو میزنی باز هومن طور میشه لطفا بگید چیکار کنم
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-11-27 13:17
سلام به احتمال زیاد تنظیم هوا و گاز بهم خورده ولی تا تست نشه نمیشه دقیق گفت که مشکل چیه یون، جرقه زن، ترانس، پریشرهواو یا گاز تمام این موارد اگه خراب باشه این حالت پیش میاد
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سلیمانی 1397-12-01 12:33
سلام مشعل موتورخانه مدرسه ما شبها خاموش میشود شاید بیست نفر تعمیر کا اومده ولی درست نشده لطفا راهنمایی فرمایید .
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-12-03 00:41
سلام مشعل دستگاهی هست که تاتکنسین ازنزدیک بازدیدنکنه وعملکرددستگاه ونبینه نمیتونه نظرقطعی بده ولی احتمال داره که شب فشارگازکم یازیادبشه ودستگاه ریست کنه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مسعودی 1397-12-04 02:07
سلام
یک مشعل ران 25داریم که در طول شبانه روز یک یا دو بار خاموش میشود لطفا در رابطه با تامین هوا هم راهنمایی کنید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1397-12-06 08:14
سلام احتمال داردهوا یاگازتنظیم نباشدویایون چسبونده باشدویاترانس جرقه زن درست عمل نکندویارله مشکل داشته باشدتمام مواردبایدتست شودتامشکل پیداشود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # هومن 1398-01-07 23:11
با سلام.کنار ساختمان ما یک ساختمان چند طبقه ساخته شده اخیرا.و دودکش اچ شکل موتور خانه روی پشت بام قرار دارد.از زمان ساخته شدن ساختمان کناری وقتی باد میاد مشعل چندین بار خاموش میشود و شعله پس میزند.جهت دودکش هم به سمت شمال و جنوب هم چرخاندیم ولی باز هم درست نشده.ممنون میشم راهنماییم کنین.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1398-01-09 18:21
سلام چیزی که میگیدمشعل اخگربایدباشه واگربابادخاموش میشه یادودکش گرفته ویادستگاه ایرادداره ولی اگه مشعل فندارباشه ربطی به بادنداره وخوده مشعل تنظیم نیست ویانبودسه راه دمپردودکش هم باعث این مشکل میشه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سید محمد موسوی 1398-04-19 13:28
استاد سلام. ما هم چنین مشکلی داریم. ببخشید سه راه دمپر دودکش چیست؟ آیا شبیه لوله بخاری های نفتی قدیمی است که یک دریچه داره؟ لطفاً راهنمایی بفرمائید. ضمناً مشعل ما اخگر قدیمی (بدون فن ) هست. یکی میگفت دیافراگم شاید ایراد داره. روی مشعل یک پیچ تنطیم ( پلاستیکی) وجود داره که زیرش یک فنر و زیر فنر هم یک صفحه نازگ ظاهراً آلومینیومی هست. آیا همان صفحه دیافراگم هست؟ چقدر پیچ رو باید بگردونیم؟یچ با چرخوندن پایین بقرار بگیره یا بالا؟ با تشکر
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # س 1398-01-11 01:00
مشعل موتور خانه ی ما از لحاظ رله ، تنظیم هوا و گاز ، پرشر و فیلتر و امثالهم کاملا بی ایراد هست ولی در هر شبانه روز یک بار بی دلیل خاموش میشه و البته اکسیژن کافی هم بهش می رسه و دو تا فن در موتور خانه وظیفه ی تهویه رو عهده دارند و هوا رو از فضای آزاد به موتور خانه تزریق می کنن ولی بازم مشکل خاموشی رو داریم قابل ذکره که زمان روشن شدن مشعل دی اکسید کربن قابل حسه و چون از عمر دیگ خیلی گذشته مقدار زیادی از خمیر دیگ از بین رفته و از بین پره های دیگ میشه شعله ی آبی مشعل رو دید ؛آیا امکان داره خاموش شدن مشعل به خاطر دی اکسید کربنی باشه که از درزهای دیگ خارج میشه؟
لازم به ذکره که پرشر تعویض شده و رله هم تست شده و فیلتر هم تعویض گردیده.سوخت شوفاژ هم گاز شهریه و مشعل هم ایران رادیاتوره
ممنون میشم پاسخ بدید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # Omid hadadi 1398-01-12 01:19
سلام چنددلیل باعث این مشکل میشودیون چسبونده باشه،دودکش گرفتگی داشته باشه،وایربرق دزدی داشته باشه،چینی جرقه زن شکسته باشه ویاهوا وگازتنظیم نباشه این مواردبایدچک بشه وهمچنین ازپایه رله قطعات تست بشه تاازسالم بودنش مطمئن بشید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # سید مصطفی 1398-01-23 15:49
سلام
مشعل ما گاز سوزه حدود یکماهه نصف روز کار میکنه و بعد ریست میکنه ریست کردنش هم همون اول که مشعل میخواد روشن بشه
همکارانتون هم اومدن همه ی اجزای مشعل رو تست کردن وهمه سالم بوده ولی عیب همچنان باقیه. دیگه کلافه شدم لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنونم 7
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود +1 # Omid hadadi 1398-01-26 03:49
سلام این حالت چنددلیل میتونه داشته باشه1یون چسبونده باشه2وایربرق دزدی داشته باشه3گازوهواتنظیم نباشه4ترموستات خطابزنه و...
تمام مواردبایدبادقت تست شود
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علوی 1398-02-16 10:22
سلام وقت بخیر
مشکل تهویه هوا و ریست کردن به دلیل عدم تنظیم بودن ترکیب هوا و گاز در مشعل داریم.حتی چندی قبل پایه دله و دیود و ....تعویض گردید.اما رله مرتب خاموش میشود و باید دستی آنرا روشن کرد
آیا با برش دادن روی لوله دودکش پشت دیگ جهت ایجاد تغییر فشار موافق هستید یا نصب هواکش بر بالای دیوار موتورخانه بهتر است؟
.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # مهدی 1398-02-19 02:58
ضمن عرض سلام و قبولی طاعات و عبادات
مشکل ایجاد شده دلایل زیادی میتونه داشته باشه
بریدن دودکش عملی غیر استاندارد میباشد و می‌تواند خساراتی به سیستم و حتی در شرایطی به ساکنین وارد کند
توصیه می‌شود یک متخصص حضورا مشکل را برسی و برطرف کند
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
آموزنده بود 0 # علی 1398-05-22 04:03
سلام
مشعل موتورخانه منزل ما گازی است و به خوبی کار میکرد تا اینکه در همسایگی ما ساختمان سازی شد و یک مدتی هست باد شدید که میوزد خاموش میشود من ارتفاع دودکش رو نسبت به قبل 1.2 متر بالاتر بردم ولی اثری نداشت . بیشتر از این هم نمیشه بالا برد
دودکش سیستم با ساختمان تازه ساز 10 متر فاصله داره و ارتفاع ساختمان حدود 10 متر بالاتر از دودکش هست موندم چیکار کنم لطفا راهنمایی بفرمایید
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن

خبرنامه

براي اطلاع از آخرين مقالات سايت، ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد