تشخیص نم ساختمان و رفع آن از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اگر رطوب به ساختمان نفوذ کند به مرور به مصالح مصرفی آسیب می رساند و موجب تخریب آنها می شود، حتی اگر مقدار نم و رطوبت ساختمان شدید باشد و برای تعمیر و رفع نم هیچ تدبیری نشود در موارد خاص امکان فروریختن ساختمان وجود دارد.

برچسب ها: لوله کشی آب